Zorgteam

 

Interne begeleiding
Binnen de groep zelf ontvangen de kinderen de zorg die ze nodig hebben. Er wordt handelingsgericht gewerkt, dat betekent dat we kijken naar de onderwijsbehoeften van het kind. Voor kinderen, die een eigen leerlijn hebben, wordt een ontwikkelingsperspectief gemaakt. De Intern begeleiders coördineren de zorg voor alle kinderen. Zij houden op vaste momenten besprekingen met de leerkrachten over de groep en de individuele leerlingen. Aan de hand hiervan worden groepsplannen en individuele handelingsplannen opgesteld. Kinderen die specifieke hulp nodig hebben worden begeleid door een remedial teacher. De remedial teacher stelt samen met de groepsleerkrachten de programma’s op voor leerlingen met een individueel ontwikkelingsperspectief.
Zes keer per jaar worden kinderen met een uitgebreide zorgbehoefte besproken in het zorgbreedte overleg [ZBO], dat is een multifunctioneel team, waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn: directie, interne begeleiders, schoolverpleegkundige, ouder-kind adviseur, schoolpsychologe en leerplichtambtenaar.

 
Remedial teaching
Als kinderen specifieke hulp nodig hebben op het gebied van lezen, spelling, taal of rekenen,  kunnen zij in aanmerking komen voor remedial teaching. Dit gebeurt zowel binnen als buiten de groep door speciaal hiervoor opgeleide leerkrachten.

Logopedie

Eén dag per twee weken is er een logopediste aanwezig op school. Zij is in dienst van de GGD. Haar taak is het ondersteunen van de leerkrachten bij het signaleren van hiaten in de spraak-taalontwikkeling. De logopediste werkt voornamelijk in groep 1 t/m 3 en de voorschool.
De logopediste werkt preventief, zij mag de kinderen niet uitgebreid op school behandelen. Als het nodig is verwijst zij, na overleg met de ouders, de kinderen door naar een logopediste in de buurt van de school. Naast het signaleren van hiaten geeft de logopediste voorlichting en adviezen aan leerkrachten en ouders.


       Maandag 24 dec.
t/m vrijdag 4 jan
.

Kerstvakantie

Donderdag 24 jan.
Leerjaar 1 t/m 8 vrij

Vrijdag 25 jan.
Feestelijke opening
van het gebouw

Maandag 28 t/m
vrijdag 1 feb.
Adviesgesprekken
V.O. leerjaar 8


Meer data